Projekty > Obytný soubor Šantova

Obytný soubor Šantova

Klient

STAFOS – REAL, s.r.o.

Lokace

blok mezi ulicemi Wittgensteinova – Tř. 17. Listopadu – Šantova, Olomouc

Popis projektu

 Obytný soubor se nachází v přímé návaznosti na historické jádro Olomouce, což je bezesporu největší devizou území, jež si ale sebou nese řadu urbanistických problémů. Historicky se zde střetává systém kompaktního městského centra s krajinou předpolí, protkanou řekami a řetězenými, urbanistickými chybami, jež nedokázal vyřešit ani známý Sitteho regulační plán, z roku 1895, který sice nahrazuje opevnění městskou strukturou uzavřených bloků, předpolí velkorysými parky a vodní kanál s mlýnem železnicí, leč před naším územím se zastavuje a váhá, patrně pro respekt před vojenskou mocí. Beze sporu inspirativní je však jeho velkorysé nasazení bloků ke třídě 17. listopadu, bohužel pouze jednostranné a dodnes nerealizované. Během 20. století rozpačitost pokračuje a na řešené ploše vzniká areál Sochorových kasáren s průmyslovým závodem Milo, který později nahradilo diskutované obchodní centrum Šantovka. Naráží tak na sebe kompaktnost historického jádra a rozvolněnost krajiny přírodní i industriální.

Namísto někdejších utilitárních kasáren, je navržena struktura velkorysého polouzavřeného bloku určeného převážně k bydlení, ulice se stromořadím, zelený vnitroblok a výšková hladina blízká Sitteho blokům, kdy je cílem vytvořit městský charakter nové zástavby s polyfunkčními domy a bytovými domy s obchodním parterem, které budou generovat život v oblasti v rozpačitém urbánním kontextu, mj. kontroverzní vize chystaného mrakodrapu.

Klíčovými tématy projektu jsou založení nároží městských tříd, vytvoření bariéry proti pronikání hluku z dopravy dále do území, a zároveň průchodnost území všemi směry, doplnění druhé stranu Šantovy ulice při jejím zapojení do nové struktury, navýšení energie lokality v proporci s obchodním centrem, zacelení prázdného území na Envelopu a v neposlední řadě architektura iniciačního celku i kvalita veřejného prostoru, mj. v podobě malého náměstí s řadou velkých stromů na jižním okraji bloku. Měřítko hmoty obloukového nároží má charakter novodobé Olomouce (výška 5. NP po římsu) z doby srůstání historického jádra a hlavního nádraží zástavbou první poloviny 20. století. Členění fasády jako jedné textury, obsahující mimo typický řád i anomálie typu soklu s obchodním parterem, průchodu hmotou apod., se oblouk dostává do pozice současné městské zástavby – struktury mixu funkcí.

Blok tvoří převážně pětipodlažní domy se dvěma uskočenými podlažími nad atikou 5. NP. Důvodem je respektování širších souvislostí bývalého Olomouckého hradebního okruhu. Zástavba navazuje na výškové uspořádání Sitteho struktury, jednostranné zástavby podél Tř. 17. Listopadu a na Tř. Svobody, nikoliv na rozporuplnou třídu Kosmonautů. Z důvodu zachování rozmanitosti sídla jsou navrhované bloky hmotově členěny zejména v oblasti atiky a střešní krajiny. Vstupy do jednotlivých domů bloků jsou akcentovány hmotami schodišť jdoucích nad atiku a vpadenými portály s barevným obkladem. Vnější fasády budov po obvodu jsou uzavřeného, pevného, konzervativního charakteru – tj. domy s okny, hrubá šedo-hnědá omítka a malé bodové balkóny. Naopak fasády uvnitř jsou světlé lomené bílé, lehké, prosklené s průběžnými balkóny.

Budovy nabízí vyvážený mix obytných, kancelářských a služebních funkcí v otevřeném parteru do městských tříd. Byty víceméně standardních dispozic nabízí paletu možností využití od garsonek až po rozměrné čtyřpokojové byty či střešní apartmány. Uvnitř bloku uprostřed parku je navržena školka. Parkování je řešeno převážně v podzemních garážích.

Adresa

  • Šubova 252/33
  • 779 00
  • Olomouc

Sociální sítě